STADGAR

 

 

§ 1    Föreningens namn

 

 Föreningens namn är Bästa Svängen/Hökarängens kamratförening.

 

 § 2   Föreningens ändamål

 

 Att vara en politisk och religiöst fristående förening för män och kvinnor som vill förändra sina liv i en positiv anda. Att finnas som stöd i en process av att jobba med sig själv till en värdig vardag - bort från alkohol, droger och kriminalitet.

Att som ändamål stödja och främja missbrukares och kriminellas behov av aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med icke beroende. Att som förening finnas för människor som hamnat i socialt utanförskap p.g.a. psykosociala problem, t.ex. långtidssjukskrivning.

 Att befrämja alla medlemmars personliga utveckling och stärka individens självförtroende. Vår övertygelse är att alla människor har lika värde och samma rättigheter oavsett vilka de är och varifrån de kommer.

 

§ 3   Föreningens säte

 

 Bästa Svängen har sitt säte i Hökarängen, Farsta stadsdelsområde, Stockholms stad.

 

 § 4 Medlemskap

 

 Föreningen har två former av medlemskap: Ordinarie medlemmar och stödjande medlemmar. Ordinarie medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och som förbinder sig att följa föreningens stadgar. Ordinarie medlem har yttrande- och rösträtt vid årsmöte och extra årsmöte. Föreningen har skyldighet att för förteckning över sina medlemmar. Föreningen ska sträva efter att rekrytera både f.d. missbrukare och icke missbrukare.

 

 § 5 Medlemskapets upphörande

 

 Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller dess strävanden skada, kan på förslag av styrelsen och efter föreningsmötes beslut skiljas från medlemskapet. Styrelsen ska informera den berörda om sitt förslag om uteslutning minst en vecka före det möte där beslut om uteslutning ska behandlas. Medlem som inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

 

 § 6   Medlemsavgift

 

Medlem ska betala den avgift som årligen fastställs av årsmötet.

 § 7 Styrelsens sammansättning

 Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter som väljs in två år i taget. Styrelsen avgår växelvis så att två resp. tre av ledamöterna ersätts eller väljs in igen varje år. I styrelsen ska även två suppleanter väljas in för ett år i taget. Dessa ska bjudas in till styrelsemöten, men har endast rösträtt när en ordinarie ledamot är frånvarande.

 

 § 8   Styrelsens uppgift

 

 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmöte för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt eller om minst två ledamöter begär detta. Styrelsen beslutar då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid olika röstetal gäller den mening som ordförande företräder.

 

 § 9  Firmatecknare

 

 Föreningens firma tecknas av två i föreningen: föreningens ordförande eller vice ordförande tillsammans med kassören. Styrelsen utser en ledamot som kan teckna firma i kassörens ställe, då denne är förhindrad.

 

 § 10   Verksamhets- och räkenskapsår

 

 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaperna och handlingar rörande förvaltningen ska sändas till revisorerna minst 5 veckor före årsmötet. Revisorerna ska till styrelsen två veckor före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den förda granskningen.

 

§ 11   Revisorer

 

 Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer.

 

§ 12   Årsmöte

 

 Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 15 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till ordinarie medlemmar senast 21 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte. Motioner att behandlas vid årsmötet ska vara insända till styrelsen minst 14 dagar före årsmötet. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 2. Fastställande av röstlängd till mötet

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare

 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av dagordning

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste året

 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste året

 8. Revisionsberättelse för räkenskapsåret

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen    avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande räkenskapsåret

 12. Val av ordförande i föreningen för en tid av två år

 13. Val av vice ordförande i föreningen för en tid av två år

 14. Val av sekreterare i föreningen för en tid av ett år

 15. Val av kassör i föreningen för en tid av ett år

16. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år

 17. Val av revisorer samt suppleanter

 18. Tillsätta en valberedning

 19. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner Beslut av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till årsmötet.

 

 § 13   Extra årsmöte

 

 Extra årsmöte hålls när en majoritet av styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst ¼ av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

 

 § 14   Rösträtt

 

 Vid årsmötet har varje ordinarie medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

 

 § 15   Regler för ändring av stadgarna

 

 För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av styrelsen som av medlem.

 

 § 16 Upplösning av föreningen

 

 Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande sammanträden (årsmöten), varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet i närområdet med liknande syfte.

Följ vår grupp ´Bästa Svängen´ på Facebook